അങ്ങനെ ഒരു ഒക്ടോബര്‍ രണ്ടു കൂടി... സര്‍ക്കാരുധ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് ഒരവധി നഷ്ടപ്പെട്ടതിലുള്ള സങ്കടം. നമുക്ക് ഫെയ്സ്ബുക്കിലെ സ്റ്റാറ്റസില്‍ ഇടാന്‍ ഒരു വിഷയം. ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തിലേക്ക് അങ്ങനെ ഗാന്ധിജി ചുരുങ്ങി പോകുന്നു.. നമ്മള്‍ ചുരുക്കുന്നു... ഇന്ന് കുട്ടികള്‍ക്ക് ഗാന്ധിജി എന്നാല്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയോ സോണിയ ഗാന്ധിയോ ആണ്.
ഗാന്ധിജി നിന്ന ഇടത്ത് നിന്നും വളരെ മാറി പോയ ഒരു പ്രസ്ഥാനവും. അധികാരത്തിന്റെ വൈറസ് എവിടെയും കയറി നിരങ്ങുന്നു. ഗാന്ധിജി എന്ന് ഉച്ചരിക്കാന്‍ പോലും ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ക്ക് യോഗ്യതയുണ്ടോ..
അധ്യാപകന്‍ ഭരിക്കുന്നവരാല്‍ ക്രൂരമായി മര്‍ദിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരേ നിയമം പല മുഖത്തോടെ നടപ്പിലാകുന്നു.. ഇന്ത്യയുടെ വികസനം ഗ്രാമങ്ങളില്‍ നിന്നും തുടങ്ങണമെന്ന ഗാന്ധി വചനത്തെ തകര്‍ത്ത് നാം ഗ്രാമത്തെ നഗരം കൊണ്ട് വിഴുങ്ങുന്നു. ദരിദ്രന്‍ കൂടുതല്‍ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്കും ഉള്ളവന്‍ കൂടുതല്‍ ധനികനായും മാറുന്നു.
ഗാന്ധിജിയടക്കമുള്ള കാരണവന്മാര്‍ നേടി തന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന് തീറെഴുതി കൊടുത്ത് നവ ഗാന്ധിയന്മാര്‍ അരങ്ങു വാഴുന്നു.
എന്ന് നാം അഹിംസയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നുവോ അന്നേ ഗാന്ധിജി എന്ന നാമം ഉച്ചരിക്കാന്‍ പോലും അര്‍ഹാരാവൂ... ലോകത്ത് ഒരു ഹിംസയും സമാധാനം കൊണ്ടുവരില്ലെന്നിരിക്കെ ഈ ഗാന്ധിജയന്തി ദിനം അഹിംസയിലേക്കുള്ള തിരിച്ചു പോക്കായെങ്കില്‍ എന്ന് ആശിച്ചു പോകുന്നു..

0 comments

Post a Comment

Followers

About The Blog


MK Khareem
Novelist