വചനങ്ങളുടെ മേൽ‌പ്പരപ്പിലോ അകമേക്കോ കയറി പഠിച്ചതുകൊണ്ടോ പ്രചരിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടോ ദൈവത്തിലാവില്ല്ല. ദൈവത്തെ പഠിക്കാനോ പഠിപ്പിക്കാ‍നോ കഴിയില്ല. വെറുത്തെ ആ‍പ്പിളിനെ കുറിച്ച് വർണിച്ചിട്ടെന്ത്, അതനുഭവിക്കാനായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെന്തിന്! ശത്രുവെ പോലും സ്നേഹത്തിലൂടെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കാനായില്ലെങ്കിൽ ലോകത്തൊരു മതവും യാതൊരു ഗുണവും ചെയ്യില്ല്ല... ദൈവം സ്നേഹമാവുന്നു. സ്നേഹത്തിലായാൽ പിന്നെ ദൈവത്തിലാവുന്നു... സ്നേഹത്തിലേക്ക് കുറുക്കുവഴികളില്ല, സ്നേഹത്തിന്റെ വഴിതന്നെ....

0 comments

Post a Comment

Followers

About The Blog


MK Khareem
Novelist